Deadebetinking Blauhús 2010-2020

5.50

Beschrijving

Ferslach fan betinking: baby Gilles Michels, Leo Flapper, Pastoar Jan Galama, Yehudi (Rudy) Lindeman,
Ruth (Lieske) Lavie, Broer de Witte, Gerrit Rijpma, Siepy Hylkema en Hantje Zijlstra.

Ynterviews mei – famylje fan – Evakuees by de famyljes Bonekamp, Zeinstra en Landman.

It ferslach kinne jo ek ophelje yn Blauhús op de v.d. Looswei 28.

Extra informatie

Gewicht 200 g