Rop my werom

15.00

Yn it boek  Rop my werom oer Tsjêbbe Hettinga wurdt in byld sketst fan de

earste stappen fan de jonge dichter yn syn berteplak Burchwert en yn syn

bestean as dichter.

It boek is in echt mienskipsprojekt wurden. Burchwerters en âld Burchwerters

hawwe mei help fan inkele oaren de ynformaasje jûn dy’t de basis foarmet foar dizze

publikaasje.

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

Rop my werom……  Tsjêbbe Hettinga en Burchwert